พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำแผนธุรกิจ บรรจุภัณฑ์และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ต่อยอดจากการฝึกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาที่ได้ดำเนินการฝึกภาคเทคนิค ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 ตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปลา) ซึ่งในอนาคตอันใกล้ อาชีพประมงจะกลายเป็นอาชีพหลักของประชาชน ภายหลังจากอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ดำเนินการฝึก ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองหมู หมูที่3 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรยาว 10 วัน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จากกรมชลประทาน การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเทคนิค (ระยะเวลา 7 วัน) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา หลายรูปแบบ ได้แก่ ปลาร้าคั่วสมุนไพร ปลานิลแดดเดียว ปลาหยอง ปลาส้มฟัก กรอบเค็มปลานิล กรอบเค็มปลาดุก น้ำพริกปลากรอบ คั่วกลิ้งปลา ปลาดุกฟู ปลาสวรรค์ ปลาร้าทรงเครื่อง ข้าวเกรียบปลาดุก ไส้กรอกข้าว และปลาราดพริก

โดยเน้นเพื่อพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์ปลาจากอ่างน้ำปี้ ของฝากคุณภาพเชียงม่วน” สำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่จะเริ่มทยอยเข้ามา และจะเข้ามาท่องเที่ยวเต็มรูปแบบภายหลังอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา รวมถึงเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องราวบนบรรจุภัณฑ์ที่บรรยายถึงคุณค่าทางโภชนาการ หรือความโดดเด่นกว่าของปลาจากอ่างน้ำปี้ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา (ระยะเวลา 3 วัน) โดยมุ่งเน้นการสอนเทคนิคการขายสินค้าและบริการ การรีวิวสินค้า การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ การนำเสนอสินค้าในที่สาธารณะตามมหกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง และภาพยนตร์สั้นด้วยสมาร์ทโฟน การโฆษณาสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ เน้นนำดิจิทัลสู่ชุมชนอย่างแท้จริง จับต้องได้เป็นรูปธรรม เพื่อดึงศักยภาพในตัวสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้สามารถโฆษณาขายสินค้าของตนทั้งในตลาดออฟไลน์ (ตลาดดั้งเดิม) เช่น ตลาดประชารัฐ มหกรรมจำหน่ายสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ และตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถรับออร์เดอร์หรือใบสั่งสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านมาง


แชร์ข่าวพะเยา