โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินความพร้อมบริษัทคู่สัญญาบริษัทเอไอเอ จำกัด

นางศิริพร เดชอุปการะกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยใน หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยนอก หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับ คุณพัชรี โชติไพศาลสกุล Senior manager ผู้ตรวจประเมินความพร้อมบริษัทคู่สัญญา บริษัท เอไอเอ จำกัด  พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่  เพื่อขยายการให้บริการแก่ลูกค้าประกันชีวิต (Fax Claim) แบบผู้ป่วยใน  (IPD) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เริ่ม 16 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา