จังหวัดพะเยาคงมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

               ทันตแพทย์ชาญ  เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2563 ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบลเข้าร่วมประชุม  จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา ในปี 2563 ( 1 มกราคม  ถึง 10 กันยายน 2563 ) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 229 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 48.23 ต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในระดับประเทศ จังหวัดพะเยา มีอัตราป่วยเป็นลำดับที่ 53 ของประเทศและลำดับที่ 6 จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อำเภอเชียงม่วน มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด รองลงมา คือ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอเชียงคำ มีอัตราป่วย 116.12 , 91.20 และ 39.67 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา คือ 55-64 ปี ขึ้นไป สำหรับผู้ป่วยที่พบในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด พบผู้ป่วยใน 5 อำเภอ จำนวน 10 ราย อำเภอเมืองพะเยา      มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 4 ราย รองลงมา คือ อำเภอปงและอำเภอดอกคำใต้ อำเภอละ 2 ราย อำเภอเชียงคำและ    อำเภอภูกามยาว อำเภอละ 1 ราย

                สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ มีการกำกับ ติดตาม มาตรการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกพื้นที่ทั้งในพื้นที่เกิดโรคและไม่เกิดโรคอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในภาพรวมจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตาม เน้นย้ำการสื่อสารให้กับประชาชนเรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อให้มีความตระหนักและการประเมินตนเอง  หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง มีผื่น มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที ที่สำคัญให้เจ้าบ้าน  เจ้าของสถานที่  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน บริเวณบ้านและที่สาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกสัปดาห์


แชร์ข่าวพะเยา