มอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 17 กันยายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดพะเยาจังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

     ทั้งนี้ในปี 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 และได้กำหนดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการไว้ คือ ขยะมูลฝอยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ขยะมูลฝอยขยะอันตราย และขยะมูลฝอยตกค้าง สะสมได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและเข้าใจในการจัดการขยะจาก ต้นทาง

 ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นรูปประธรรมและบรรลุตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ว่า “พะเยาสะอาด น่าอยู่”  ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยาจึงจัดการประกวดจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาดขึ้นโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภทประกอบด้วย ประเภทสำนักงานสะอาด , ประเภทอำเภอสะอาด , ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด , ประเภทหมู่บ้านชุมชนสะอาด และประเภทครัวเรือนต้นแบบ  โดยการประกวดดังกล่าวมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 106 ราย


แชร์ข่าวพะเยา