ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบเกียรติบัตรยกย่องให้แก่เด็ก และเยาวชน

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เด็ก และเยาวชน

     วันที่ 12 กันยายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เด็ก  และเยาวชนที่มีผลงานด้านจิตอาสา และสภาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคมที่สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจําปี 2563 ที่ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

     ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี  เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  จึงได้พิจารณามอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สภาเด็ก  และเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม  ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็ก  และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ตลอดจนมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานด้านจิตอาสา  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจําปี 2563 ประกอบด้วยประเทศเด็ก และเยาวชน  ประเภทบุคคล  และประเภทองค์กรรวม 13 ราย


แชร์ข่าวพะเยา