พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายกระดับและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าจากโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน2563 ให้กับแรงงานในระบบที่เป็นช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 27 คน ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ดังกล่าวได้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 15-16 22-23 และ 29 สิงหาคม 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กฏหมายกำหนด (ใน 83 สาขาอาชีพ) ณ อาคารฝึกปฏิบัติช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

      นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการได้แรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานทํางานในสถานประกอบกิจการโดยจะได้รับการจ่ายอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นค่าตอบแทน บนหลักการผู้ที่จะสามารถผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ จะต้องผ่านเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทันภายในกำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง และผลงานสำเร็จมีมาตรฐาน ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่จ้างช่างที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นงานที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 440 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาที่กำหนดไว้วันละ 320 บาท

นอกจากนี้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารสามารถนำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ไปใช้ประกอบการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กับสำนักงานฯ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ


แชร์ข่าวพะเยา