มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ

       วันที่ 14 ก.ย.63   นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  โชติยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดพะเยา ปี 2561 จำนวน 101 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท โดยเด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่ ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

     สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธิดำเนินการ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการทั่วประเทศ โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดนั้น โดยได้มีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ในจังหวัดเป็นประจำทุกปี เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา