มอบประกาศนียบัตรปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2563

แชร์ข่าวพะเยา

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าฯให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้อบรมโครงการ พระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ที่เรือนจำจังหวัดพะเยา

     วันที่ 15 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกมล  เชียงวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นผู้แทนพระองค์  ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมโครงการ พระราชทานโคก หนอง นาแห่งน้ำใจ และความหวัง  ที่  เรือนจำจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

     ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมทั้งผู้ต้องขังซึ่งเมื่อพ้นโทษซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว  ให้สามารถดำเนินชีวิต  และประกอบอาชีพ  พึ่งพาตนเองได้  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน  โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา   เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่   และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การเพิ่มวินัยการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

   โดยเรือนจำจังหวัดพะเยา มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 222 คน  โดยได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเองได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากนั้นนายเตชัช ฉินังกูร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 201 คน ซึ่งได้ผ่านการฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โคก หนอง นา โมเดลรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 14 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้ผู้ได้รับการปล่อยตัว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีขวัญกำลังใจและกลับประพฤติเป็นพลเมืองดีเพื่อประเทศชาติต่อไป…


แชร์ข่าวพะเยา