พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมพร้อมช่างฝีมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถจังหวัดพะเยา” เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพ ประชาชนหรือผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายอธิราช ชูเรือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุภพ ปิงตา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน นายจ้างในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระรับเหมางานช่าง นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา แรงงานนอกระดับและประชาชนผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 450 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “เตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ” โดย ผู้แทนจากสำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และศิษย์เก่าของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาที่ประสบความสำเร็จในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “แรงงานอย่างไรที่นายจ้างจังหวัดพะเยาต้องการในยุคปกติวิถีใหม่”โดยเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา และผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  นิทรรศการภายในงานประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 13 คน การสาธิตกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพโดยพนักงานนวดคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทยระดับ 2 บริการตัดผมฟรี สาธิตการประกอบอาหารไทย และการทำเครื่องดื่มสมุนไพร จากผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานภาคการท่องเที่ยวและบริการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รวมถึงการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลงานการฝึกอาชีพเสริมที่บูรณาการร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจและบริการประชาชนร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อันประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา โดยช่วยกันจัดกิจกรรมบริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วย

นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๗ ได้กำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยหรืออันตรายต่างๆ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีทักษะความชำนาญในการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพ เจ้าของสถานประกอบกิจการ ชุมชน สังคม และศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ได้ประกาศให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศจำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของของผู้ประกอบอาชีพ จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมแม็กและสาขาช่างเชื่อมทิก


แชร์ข่าวพะเยา