กอ.รมน พะเยา มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

     กอ.รมน พะเยา มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ต.หงส์หิน อ.จุน จังหวัดพะเยา จำนวน 28 ราย และโรงเรียนสักทุ่ง ต.หงส์หิน อ.จุน จังหวัดพะเยา จำนวน 1 โรงเรียน รวมเป็น 29 ราย

    เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 10.00น. พ.อ. ประสิษฐิพงศ์  มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร  พรหมมิรัตน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระราชทานให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ต.หงส์หิน อ.จุน จังหวัดพะเยา จำนวน 28 ราย และโรงเรียนสักทุ่ง ต.หงส์หิน อ.จุน จังหวัดพะเยา จำนวน 1 โรงเรียน รวมเป็น 29 ราย

       โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชผักสายพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ เป็นการสร้างความมั่นคงในด้านอาหารและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไทย ซึ่งเกษตรกรจิตอาสาฯที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พระราชทานในครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจและสมัครใจอีกทั้งมีความพร้อมในการที่จะร่วมขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้มี ปลัดอำเภอจุน, เกษตรอำเภอจุน, นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน, กำนันตำบลหงส์หิน และผู้นำชุมชนของตำบลหงส์หิน ประมาณ 60 คน เข้าร่วมพิธีฯ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงส์หิน อ.จุน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา