สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ร่วมต้อนรับ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด นายปริญญา สารศิริวงศ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา (นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วย คุณจรัส สิทธิกุลบุตร คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา และคณะ เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

เกณฑ์การประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วยหลักธรรมภิบาล 9 หลัก ประกอบด้วย หลักที่1ประสิทธิผล หลักที่2ประสิทธิภาพ หลักที่3หลักตอบสนอง หลักที่4หลักภาระรับผิดชอบ หลักที่5หลักการมีส่วนร่วม หลักที่6หลักการมอบอำนาจ หลักที่8หลักนิติธรรม และหลักที่9หลักความเสมอภาค

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐาน บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามวิสัยทัศน์”สหกรณ์ที่เป็นเลิศระดับประเทศ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคง เพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี”     และยังได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา