สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน

แชร์ข่าวพะเยา

        สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

         วันที่ 18 กันยายน 2563 วุฒิสภา  โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  ซึ่งนำโดยพลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์   สมาชิกวุฒิสภา  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1 และพันตำรวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพะเยาที่เทศบาลตำบลแม่กา  เพื่อหารือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน  และประชาชนตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  เพื่อพบปะรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม  ปัญหามลพิษปัญหามลภาวะและเรื่องอื่นๆในพื้นที่

       จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภา  เดินทางลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่กาโทกหวากหมู่ที่ 17 ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเพื่อเยี่ยมชมโครงการเพาะเห็ด  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ด 

     พันตำรวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ  เปิดเผยว่า  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา และแพร่โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอกลุ่มการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชนและสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่  สามารถเป็นเวที ที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยการขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานรากชุมชนสังคม และระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกัน และเป็นระบบเพื่อเกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวมนำไปสู่สังคมที่จะมีความสุขมีคุณ ที่ดีมีสังคมที่มีความสุขสงบประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน  บนพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     พันตำรวจตรียงยุทธ  สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาฯ ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือมีความรุนแรงมาก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตนเองซึ่งเป็นหัวหน้าคณะในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำโครงการเห็ดคืนป่า สร้างรายได้  สลายฝุ่นควัน   โดยได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้มีการจัดอบรมและแจกเชื้อเห็ดแก่ชาวบ้าน โดยจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการไปจำนวน 17 รุ่น โดยวันนี้คณะ สว.ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามดูความคืบหน้าในในตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา  ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพืชเชิงเดี่ยว  จึงเสนอหาพืชอื่นมาทดแทนให้ นั่นก็คือเห็ดนอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของการปลูก กาแฟ   โดยเฉพาะเห็ด ปลูก 1 ไร่ ภายใน 1 ปี จะสามารถสร้างรายได้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 10,000 – 50,000 บาท  หากปลูกข้าวโพดและเห็ดผสมผสานกันกับกาแฟ  ก็จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา