สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพทอผ้าไทลื้อ

แชร์ข่าวพะเยา

  วันที่ 18 ก.ย.2563  พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์   สมาชิกวุฒิสภา  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1  พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ   แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา และ นายอภิชาต  โตดิลกเวชช์  สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพะเยา  ลานกิจกรรมร่วมไม้แสงจันทร์  หมู่ที่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ ซึ่งถือเป็นวันที่ 2 ของการลงพื้นที่จังหวัดพะเยา   โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 

           โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะหารือรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคของตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่  รวมทั้งประเด็นปัญหากลุ่มอาชีพทอผ้าไทลื้อ จากประชาชน กลุ่มอาชีพทอผ้าไทยล้อ ในอำเภอเชียงคำ  พัฒนาการอำเภอ  ผู้นำชุมชน  ประชาชน   และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสินค้าวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยลื้อ ของอำเภอเชียงคำ  และอำเภอภูซาง  รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงบาน  ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ด้วย

             พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์   สมาชิกวุฒิสภา  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1  กล่าวว่า  การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้มาติดตามการปกิรูปประเทศประเด็นปัญหาเรื่องที่ดิน  ปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่า  ปัญหาเรื่องน้ำ  โดยทำงานบูรณาการทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา และแพร่ ติดตามเสนอแนะ เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำ  เรื่องเกี่ยวกับเด็ก  โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มีการแยกทีมกันลงพื้นที่ เพื่อพบปะประชาชนในจังหวัดพะเยา

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา  กล่าวว่า  ตนเองรับผิดชอบติดตามเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม และสังคม  โดยวันนี้ได้มาติดตามในส่วนของกลุ่มทอผ้าไทลื้อของ อ.เชียงคำ จ.พะเยา   ซึ่งปัจจุบันสินค้าท้องถิ่นต้องมีช่องทาง จำหน่ายใน Digital Marketing  หรือ ตลาดออนไลน์  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าไทลื้อซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทลื้อที่อำเภอเชียงคำแห่งนี้   เราต้อง ขายความเป็นเอกลักษณ์  ต้องเก่งในเรื่องของการตลาด โดยการตลาดจำทำกับในลักษณะเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดสร้างเครือขายเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสร้างให้กับคนในชุมชน โดยแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์  ย้ำว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องตลาด ทาง สว. จะเข้ามาสนับสนุนและเสนอแนะให้ นอกเหนือจากเสื้อผ้าแล้ว  ก็ยังมีในเรื่องของตลาดกาแฟ สินค้า OTOP  การขายสินค้า ที่สำคัญมาก คือการตลาด ต้องมีการพัฒนาวิธีการขาย ขณะเดียวกันนายจิรชัย   มูลทองโร่ย  พร้อมด้วยนายณรงค์  อ่อนสะอาด สมาชิกวุฒิสภา ที่แยกไปติดตามในประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปประเทศในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ที่โครงการชลประทานพะเยา โดยมีนายปาโมกข์  ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาพรวมของจังหวัดพะเยา

       นายจิรชัย   มูลทองโร่ย  สมาชิกวุฒิสภากล่าวว่า  วันนี้ตนเองพร้อมด้วยนายณรงค์  อ่อนสะอาด สมาชิกวุฒิสภา  ได้มาติดตามในของเรื่องประเด็นเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมถึงแผนการกักเก็บน้ำเพื่อให้มีเพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงชาวพะเยา   โดยจังหวัดพะเยามีโครงการเร่งด่วนที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกว๊านพะเยา หนองทราย และอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ที่จะทำให้มีปริมาณน้ำใช้เพียงพอ  ในขณะที่ปัญหาของจังหวัดพะเยาคือ ในเรื่องของการ กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งทราบว่าที่ผ่านมาจังหวัดพะเยามีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า  1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่จะไหลลงสู่น้ำโขง แต่ขณะเดียวกันแหล่งกักเก็บน้ำก็ไม่เพียงพอ   โดยรัฐบาลได้มีการดำเนินการ สร้างประตูกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขง หรือไหลได้น้อยที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรด้วย  ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะสามารถ มีน้ำใช้อย่างพอเพียง  ทั้งนี้จากการที่มีติดตามการปฏิรูปประเทศ  ก็จะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า  มีความคืบหน้าไปจากการดำเนินงานของรัฐบาล ขณะเดียวกันการเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำโดยการแหล่งกักเก็บน้ำ ก็มีหลายหน่วยงานที่มาบูรณาการร่วมกันดำเนินการ ถือว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพ   ส่วนในเรื่องของน้ำประปา โดยเฉพาะในปีหน้าหากเกิดภัยแล้ง  ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนความคืบหน้าหลังจากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วทาง สมาชิกวุฒิสภา ก็จะมีการติดตามผลงานความคืบหน้าแล้วต่อไป.


แชร์ข่าวพะเยา