ม.พะเยา มอบรางวัลการประกวดออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง

แชร์ข่าวพะเยา

     อธิการบดี มอบรางวัลโครงการประกวดการออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง รวมถึงรางวัลชมเชย ทั้งหมด 6 รางวัล จัดขึ้นโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา       

 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการประกวดการออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง รวมถึงรางวัลชมเชย ทั้งหมด 6 รางวัล จัดขึ้นโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา        ซึ่งการประกวดออกแบบชุดเวียงพื้นเมืองในครั้งนี้ มีโจทย์ออกแบบให้แสดงถึงความเป็นชุดเวียงพื้นเมืองล้านนา โดยส่งภาพเข้าประกวดบอกรายละเอียดต่างๆ (Sketch Design) พร้อมอธิบายแนวความคิดของการออกแบบ (Concept) ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า “Lanna University” ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ นายอดิเทพ สุกรพิชัย ซึ่งแบบที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นสิทธิบัตรในการออกแบบของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการผลิตชุดเวียงพื้นเมืองต่อไป

   สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ

  รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นายอดิเทพ สุกรพิชัย

  รางวัลชนะเลิศที่ 2  ได้แก่ นายอดิเทพ สุกรพิชัย

  รางวัลชนะเลิศที่ 3  ได้แก่ นายอดิเทพ สุกรพิชัย

  รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาวกัณชกาญ วันทนีย์ศรี

  รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาวมธุริน  เดชฉิมพลี

  รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาวธิติพร  บุญเสริม

     ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” พร้อมเชิญชวนให้ นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่น ทุก ๆ วันอังคาร และ วันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาสืบไป


แชร์ข่าวพะเยา