กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย

แชร์ข่าวพะเยา

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563

       คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา อนาคตหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ คณะกรรมการสภา ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย (Green Peafowl Learning Center) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้บูรณาการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่่ศึกษาอนุุรักษ์์นกยูงไทยและป่า สู่่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และผลักดันให้้เป็นต้นแบบการอนุุรักษ์์นกยูงไทย สู่่สากล อีกทั้ง จังหวัดพะเยาเป็นที่มั่นสุดท้ายของนกยูงไทย โดยเฉพาะ นกยูงเขียว ซึ่งเป็นนกในตระกูลไก่ฟ้าที่มีความสวยงามและหายากชนิดหนึ่งของโลก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้บรรยายแนะนำข้อมูลนกยูงภายในศูนย์ดังกล่าว

     วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภาได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563 โดยครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในนามของสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แสดงความยินดีกับนายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา