โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จัดโครงการ Press Release “โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทย์เวย์ จังหวัดพะเยา

    18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด”โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค”ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน โดยมีนายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในการเปิดกิจกรรม

ทั้งนี้”โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาในการยกระดับจากวิสาหกิจไปสู่สังคมผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการเริ่มต้นของวิสาหกิจ และเกิดสังคมผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 5 กิจกรรมหลักๆคือ 1.การสัมมนาให้ความรู้เชิงปฎิบัติการ 2.การอบรมยกระดับวิสาหกิจสู่สังคมผู้ประกอบการ 3.ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร 4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ 5.การแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค

    ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมครั้งที่1 การสัมมนาให้ความรู้เชิงปฎิบัติการ ภายใต้หัวข้อ”การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน” โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 ราย


แชร์ข่าวพะเยา