พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      พัฒนาการจังหวัดพะเยา ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  จัดกิจกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร  ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพะเยา   ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าพะเยา   โดยมีกลุ่มเกษตรกร ที่เป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อยอดด้านส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อเชื่อมโยงตลาด 4  ร.  คือโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม  และร้านอาหาร  เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และผู้บริโภคได้เข้าถึงแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์

     สินค้าทางด้านการเกษตรหลากหลาย ทั้งพืช ผัก ผลไม้ ข้าว และอาหารแปรรูป มากมาย  ที่เป็นผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ ถูกนำออกมาจำหน่าย  ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าพะเยา หลังพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  จัดกิจกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร. คือโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม  และร้านอาหาร  ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพะเยา  เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และผู้บริโภคได้เข้าถึงแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์

    โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร. ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพะเยา  จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 –  27 กันยายน  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น  ณ ร้านโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าพะเยา โดยภายในงานจะมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนานิทรรศการ  จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์  ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพะเยา  ที่มาจากกลุ่มเกษตรกรปลอดภัย  กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ


แชร์ข่าวพะเยา