จัดประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เฉลิมพระเกียรติร่วมกับ เกษตรจังหวัด สสว.สำนักงานพานิชย์จังหวัด, BiZ Club Moc,จังหวัดแพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย ร่วมกันจัดประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000บาทในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

   อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่Startupด้วยProduct Champion League Organic Startup2020 กล่าวว่าการจัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่Startup,ยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพท้องถิ่นเข้าสู่ Product Champion และสร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่

   ภายในงานมีการประกวดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสินค้า ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10คนสุดท้าย การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup2020 โดยผู้ที่เข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรม Organic Tranformation เพื่อวิเคราะห์และทำแผนการตลาด และมีโอกาสจัดแสดงสินค้า เข้าร่วมเวทีเสวนาและเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา