ชำระหนี้แทนเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยาช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 8 ราย ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ติดค้างมาเนิ่นนาน

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในงานมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน สปก.4-01 ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี นางพัชรี  รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา และอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จำนวนเงิน 2,640,379.97 บาท โดยมีนายนฤนาท  แก้วมา ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้การชำระหนี้แทนเกษตรกร ดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 เป็นการชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระเงินต้นร้อยละ 100 และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 คิดคำนวณดอกเบี้ยไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นคงค้างชำระ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง


แชร์ข่าวพะเยา