จังหวัดพะเยาจัดมหกรรมสุขภาพ “คนพะเยาหัวใจแกร่ง”

แชร์ข่าวพะเยา

   ที่ห้องประชุม โรงแรมวีซี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพ สร้างกระแสสุขภาพดี ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีเมืองพะเยา “คนพะเยาหัวใจแกร่ง” ประจำปี 2563 และบรรยายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา ในภาวะวิถีใหม่ (NewNormal ) โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ถูกกำหนดให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

    โดยได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 กำหนดแนวทางในการพัฒนา การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรม มีจริยธรรม สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี น้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้จัดมหกรรมสุขภาพ สร้างกระแสสุขภาพดี ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีเมืองพะเยา “คนพะเยาหัวใจแกร่ง” ประจำ 2563 ขึ้นในวันนี้

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะของประชชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal)กลุ่มเป้าหมายประกบด้วย แกนนำชุมชน จ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ครือข่ายสุขภาพในจังหวัดพะเยา จำนวน 200 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย เวทีเสวนา ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนจากการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำเสนอผลงานเด่นของพื้น ชมบูธนิทรรศการ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ดำเนินงานจัดการระบบสุขภาวะชุมชนพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีเมืองพะเยาดีเด่น ปี 2563 จำนวน 93 รางวัล


แชร์ข่าวพะเยา