พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ปิดโครงการพัฒนาอาชีพผู้รับผลกระทบพื้นที่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ อำเภอเชียงม่วน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 1ตุลาคม 2563ผู้สื่อข่าวONBNEWSรายงานว่า นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีปิดในพิธีปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพะเยา จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 (นวดรักษาอาการปวดเมื่อยทั่วไป 10 อาการ) หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา และกล้วยน้ำว้า) รวมทั้งสิ้น 80 คน ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และนายพานิช ประสาทแก้ว หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและปลูกมากในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านการจำหน่ายสินค้า ทั้งผ่านระบบการตลาดดั้งเดิม (ออฟไลน์) การทำคลิปสั้นเพื่อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การนำดิจิทัลสู่ชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ การบริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่ (กรณีเป็นการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก) ภายในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึง การพัฒนาทักษะรองรับการท่องเที่ยวและบริการในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ซึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้กำหนดให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ (ภายหลังโครงการอ่างเก็บน้ำเริ่มเก็บกักน้ำได้)

ในด้านการให้บริการนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและนวดรักษาอาการปวดเมื่อยที่พบทั่วไป 10 อาการ แก่นักท่องเที่ยว ผู้พำนักระยะยาว และผู้สนใจใช้บริการ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกจากสำนักงานฯ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ให้บริการ” สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพนักงานนวดไทยกลุ่มนี้เป็น “แรงงานคุณภาพ (Super worker)” ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ด้วย รวมถึงสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ด้วยการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร และกลุ่มอาชีพนวดไทยเชียงม่วน เพื่อให้มีอำนาจต่อรองและช่วยหาตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป และการให้บริการนวดไทยแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปในอำเภอเชียงม่วน


แชร์ข่าวพะเยา