กิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แชร์ข่าวพะเยา

นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยนายกรกฤช  ลิ้มสมมุติ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการฯณ ศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โรคมะเร็งเต้านม จัดได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก เพราะเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็ง เต้านมรายใหม่ ประมาณ 13,000 คนต่อปี หรือ 35 คนต่อวัน ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า ซึ่งมักจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56

สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี 3 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ การตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้นจะสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจาย จะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม สามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ 80-90

สำหรับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์จะเป็นการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อำเภอปงเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ซึ่งในครั้งนี้จัดในพื้นที่อำเภอปง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีพื้นที่อำเภอปง ได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสตรีกลุ่มเสี่ยง เครือข่าย อสม. และประชาชนทั่วไป วันละ 150 ราย ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา สนับสนุนอุปกรณ์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จากมูลนิธิกาญจนบารมี


แชร์ข่าวพะเยา