สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดตามโครงการในแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้าโครงการในแผนงานบูรณาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

     กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมติดตามผลความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการในแผนงานบูรณาการของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ และแผนงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

    รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) นิทรรศการ “นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก” โดยมี ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย เป็นผู้รายงานและนำเสนอความคืบหน้าของงานวิจัย

   หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมล้านนาตะวันออกเมืองรักนกยูงไทยระดับโลกสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดย คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ รวมไปถึง เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ และโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาชุมชน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย ได้นำคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชม “โครงการอนุรักษ์นกยูงไทย” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และข่วงนกยูง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา วันที่ 29 กันยายน 2563  ที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา