พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ

แชร์ข่าวพะเยา

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าฯให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรม และปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

    2 ตุลาคม  2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกมล เชียงวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังที่เข้ารับอบรม และปิดโครงการ พระราชทานโคก หนอง นาแห่งน้ำใจ และความหวัง รุ่นที่ 2 ที่  เรือนจำจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมทั้งผู้ต้องขังซึ่งเมื่อพ้นโทษซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว  ให้สามารถดำเนินชีวิต  และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การเพิ่มวินัยการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

    โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำจังหวัดพะเยา กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 159 คน และผู้ต้องขังหญิง จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน  171 คน


แชร์ข่าวพะเยา