คณะกรรมการแพทยสภา ตรวจเยี่ยม ม.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ม.พะเยา ต้อนรับ คณะกรรมการแพทยสภา ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

        วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับ นายกแพทยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ และคณะกรรมการแพทยสภา ในโอกาสตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอน ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ได้นำเสนอการดำเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแผนการพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในนามสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แพทยสภาได้มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ 19 ของประเทศไทย และลำดับที่ 3 ของเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และดำเนินภารกิจตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เริ่มรับนิสิตโครงการ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทรุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีลาเรียน จำนวน 16 คน และได้เริ่มรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 116 คน


แชร์ข่าวพะเยา