ม.พะเยา จัด ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19

แชร์ข่าวพะเยา

     คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา จัด ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19  และ International Conference on Environmental Engineering Science and Management ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 และ International Conference on Environmental Engineering Science and Management ครั้งที่ 9 ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายนำ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

       เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิต นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.วัญเพ็ญ วิโรจนกูฏ อุปนายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานในพิธีเปิดจัดการประชุมวิชาการประชุมวิชาการสิง่แวดล้อม ครั้งที่ 19 และ International Conference on Environmental Engineering Science and Management ครั้งที่ 9 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชียงรายเฮอริเทจ  โดย คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการนำเสนอประเด็นปัญหาเชิงเทคนิคและวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่กำหนดการจัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการนักวิจัยและผู้มีประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยผลงานประยุกต์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของสังคมและประเทศชาติซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      หลังจากนั้น คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักวิจัย แขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงจาก นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดมาเพื่อเป็นการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา