สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรพะเยาจัดโครงการรักษาแผ่นดินให้กับเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดพะเยา จัดโครงการรักษาแผ่นดินให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

     นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า โครงการรักษาแผ่นดินให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมหนึ่งของภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเป็นหนี้สินในระบบที่เป็นหนี้ โครงการส่งเสริมของรัฐสถาบันการเงินและสถาบันเกษตรกร ให้นำหนี้ดังกล่าว ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟู ซึ่งการขึ้นทะเบียนหนี้ เป็นการได้รับสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมาย แต่การจะได้รับการจัดการหนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ ที่คณะกรรมการจัดการกำหนด และการชำระหนี้แทนเกษตรกรครั้งนี้ เป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ที่มีสถานะหนี้ผิดนัดชำระจำนวน 8 ราย รวมมูลค่าหนี้สินทั้งหมด 2.6ล้านบาทเศษ

    โดยมีหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินจำนวน 16 แปลง ชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกรณีเป็นหนี้สถาบันเกษตรกร โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้เงินต้นเต็มจำนวน และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นคงค้างชำระพร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่เกษตรกรจำนองเป็นประกันหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้ ต้องโอนหลักประกันเป็นของกองทุนฟื้นฟู โดยเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินคืนจากกองทุนฟื้นฟู โดยมีราคาเช่าซื้อตามจำนวนที่กองทุนได้จ่าย เพื่อการชำระหนี้แทนทั้งสิ้นพร้อมดอกเบี้ย ตามที่กองทุนกำหนด โดยมีระยะเวลาเช่าซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคืนให้กับเกษตรกรตามสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน ให้กระทำได้เมื่อเกษตรกรได้ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินเสร็จสิ้น


แชร์ข่าวพะเยา