มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับขนส่งพะเยา จัดทำแอพพลิเคชั่นเรียกรถประจำทาง Phayao Transition

แชร์ข่าวพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางแบบ real time

      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นเครื่องมือสำหรับให้บริการนิสิตและประชาชนในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางของสหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทางแม่กาแบบ real time

     นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ในการทดสอบระบบกับตัวแทนจาก สหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทางแม่กา และตัวแทนนิสิตในการเรียกรถอีก 6 คน โดยผลการทดสอบแอพพลิเคชั่นเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจะมีการจัดอบรมการใช้งานให้กลุ่มสหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทางแม่กาทั้งหมดอีกครั้ง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบจริงต่อไป

    


แชร์ข่าวพะเยา