สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นประธาน เปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจยุค New Normal 

โดยมีการบรรยายการบริหารการเงิน การบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็น และการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคขององค์กร (SWOT) พร้อมประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ทำร่างแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธและแผนงานโครงการ ปี 2564

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์นําไปใช้พัฒนาองค์กร ในระหว่างปีพ.ศ. 2563 – 2565 จัดทําขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ดําเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกทุกกลุ่มทุกอำเภอ ทั้งนี้เพื่อให้โอกาส สมาชิกได้มีส่วนร่วมการวางแผนและพัฒนาองค์กรเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริม รักษาความมั่นคง สหกรณ์ตามแนวทางหลักการสหกรณ์วิทยากร คุณอนุโรจน์ ศุภการกำจร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด และคุณมัทนา  สมบัติวัฒนาเมท และทีมวิชาการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา