ม.พะเยา จัดกิจกรรม“การสร้างบ้านดิน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านดินคำปู้จู้

แชร์ข่าวพะเยา

         คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างบ้านดิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City)” ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านดินคำปู้จู้ (Live and Learn) ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีกิจกรรม อาทิ การร่วมกันเหยียบดินโคลน ผสมด้วยแกรบหยาบ หลังเหยียบผสมจนเข้ากันแล้ว จึงนำไปขึ้นรูป แล้วตากแดดให้แห้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสร้างบ้านดิน ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเมืองพะเยา ในอนาคต กิจกรรมการสร้างบ้านดิน ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา หมุนเวียนกันเข้ามาร่วมกิจกรรม อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา กองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา กองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา และ นักเรียนในเครือโรงเรียนเทศบาล จังหวัดพะเยา

         โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้กับชุมชนท้องถิ่น และมุ่งหวังขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการ การสร้างพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการศึกษาออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่การเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองพะเยาให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการการออกแบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นต้น โดยผู้ออกแบบจะได้รับรู้ความต้องการของผู้ใช้งาน (Users) โดยตรง ส่งผลให้พื้นที่แห่งการเรียนรู้นี้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นจึงนำผลการวิจัยดังกล่าวฯ มาออกแบบมาพัฒนาเป็นพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเทศบาลเมืองพะเยาต่อไป 


แชร์ข่าวพะเยา