สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริม รักษาความมั่นคง สหกรณ์ตามแนวทางหลักการสหกรณ์ โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์และการดำเนินงานของสหกรณ์ฯตามแนวทางสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล และจัดแบ่งกลุ่มจัดทำแผน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

วิทยากร คุณมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ และทีมวิชาการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1-4  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียติจาก ทพ.โคสิต อบสุวรรณ อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ผู้วิพากษ์การนำเสนอแผนฯ ณ ห้องประชุมใบทอง โรงแรมคงการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าวพะเยา