19 ตุลาคม วันก่อตั้งเทคนิคพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     ในวันที่ 19 ตุลาคม  2521 กรมอาชีวะศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โตย ดร.ก่อ สวัสดีพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศจัดตั้งสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ขึ้นเป็นแห่งแรก ของจังหวัดพะเยาในนาม โรงเรียนเทคนิคพะเยา มี อาจารย์เพลิน  กิจฉวี เป็นครูใหญ่คนแรกในระยะเริ่มต้นโรงเรียนเทคนิคพะเยา ได้ใช้สถานที่ ของโรงเรียนสตรีพะเยา ซึ่งก็คือโรงเรียนอนุบาลพะเยาในปัจจุบัน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนโดยเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2522  เป็นต้นมา จึงนับเป็นปีแรกของการศึกษารุ่นที่ 1 ในสาขาวิชาช่างยนต์  สาขาพาณิชยการ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ เลขที่355 หมุ่11 ตำบลบ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา เป็นที่ตั้งในปัจจุบันมีเนื้อที่ 155 ไร่  2 งาน  28 ตารางวา เป็นเนื้อที่ว่างเปล่า  ถนนหนทางยังไม่มีความสะดวก ภาระหนักในขณะนั้น ก็คือ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพื่อให้มีความสะดวกแก่การเรียน การสอน  จนกระทั่งในปี พ.ศ 2525 ได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคพะเยา นับตั้งแต่จัดการเรียน  การสอน รุ่นที่ 1 ปี 2522 จนถึงปัจจุบันนี้ (ปี 2563) นับเป็นเวลา 41 ปี ที่เทคนิคพะเยา ได้ทำการพัฒนาในทุกๆด้าน อย่างต่อเนื่อง  สามารถให้บริการด้านอาชีวศึกษา และบริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมี  นายสถิตย์  สถิตย์ ปริปุณณากร เป็นอำนวยการ คนที่11

     “ชาวเทคนิคพะเยา ยินดีและภูมิใจ ในสถานศึกษารางวัลพระราชทาน”ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ต่างปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ รายชื่อนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ประจำการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จากประกาศฯของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นอย่างยิ่ง โดย นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้เปิดเผว่า รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ ต้องถือว่าเป็นของขวัญอันสูงสุดของชาวเทคนิคพะเยาต้องขอขอบพระคุณชุมชน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ทำให้สถานศึกษาของเรได้ผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณความทุ่มเทกำลังกาย กำลัใจความเสียสละ ของบุคลากร ทุกคนในองค์กร ที่ทำให้เรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ผลงานแห่งคุณความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน”แชร์ข่าวพะเยา