ทีโอที พะเยา จัดโครงการ Smart Kid Code

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมโครงการ Smart Kid Code เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การเขียน Coding ให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6โรง


แชร์ข่าวพะเยา