สสจ.พะเยาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยามอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค  ให้ความสำคัญการขยายนวัตกรรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและเร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนและสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค  ผ่านระบบ Zoom meeting  เพื่อมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค  แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 นายศุภชัย  บุญอำพันธ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า  จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยวัณโรค ประมาณปีละ 600-700 รายต่อปี และเสียชีวิตในระหว่างการรักษา 17-20%  และผู้ป่วยบางรายต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าปกติเพราะค้นพบช้าและโรคลุกลาม ต้องขยายเวลาการรักษานานขึ้น เสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยา    จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก โดยในปี 2564 จังหวัดพะเยา ได้นำเทคโนโลยีด้านข้อมูลมาใช้ทั้งจังหวัด เพื่อให้เข้าถึงตัวบุคคล  กลุ่มเสี่ยงสำคัญ  เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการค้นหา คัดกรองให้รวดเร็ว  หากผลการคัดกรองและตรวจพบว่าป่วยจะขึ้นทะเบียนรักษา  พร้อมจัดให้มีแพทย์ให้คำปรึกษาและทีมสหวิชาชีพ  ให้กำลังใจ ติดตามการรักษา ทั้งในสถานพยาบาลและต่อเนื่องที่บ้าน 

นายแพทย์ศุภชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการและกิจกรรมสำคัญเพื่อเป้าหมายการยุติวัณโรคในประเทศไทย  ซึ่งมี 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 (Search)  เร่งรัดค้นหา และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค และวัณโรคดื้อยา โดยเน้นคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกประชากรกลุ่มเสี่ยงและเข้าถึงยาก เร่งรัดการขึ้นทะเบียน และรายงานผู้ป่วยทุกรายในสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข   มาตรการที่ 2 (Detect) การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้ มาตรฐาน โดยตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีที่รวดเร็วด้วยวิธีอณูชีววิทยา และตรวจทดสอบความไวต่อยาผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะพบเชื้อทุกราย มาตรการที่ 3 (Treat) การรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค วัณโรคดื้อยา วัณโรคดื้อยาหลายขนาน   และวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี  ตามมาตรฐานการควบคุมวัณโรคของประเทศไทย  และมาตรการที่ 4 (Prevent) การป้องกันวัณโรค  โดยการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล ชุมชน และสถานที่แออัด รวมถึงการบริหารจัดการวัณโรคระยะแฝงด้วย 

สำหรับประชาชนทุกคน  การดูแล ป้องกันตนเอง  โดยให้ความสำคัญกับสุขวิทยาส่วนบุคคล  โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า การล้างมือ และเว้นระยะห่าง จะทำให้ตนเองปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเดินหายใจทุกชนิด


แชร์ข่าวพะเยา