ตลาดวัฒนธรรมฮิมต้าส่งเสริมสินค้าชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม สืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ และตลาดวัฒนธรรมฮิมต้า ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสังคม บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรม โดยนำสินค้าชุมชนออกมาจำหน่ายเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

    สินค้าหลากหลายที่มาจากการผลิต โดยภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งพืชผักผลไม้ อาหาร และผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน ถูกนำมาจัดจำหน่ายในงาน “ตลาดนัดวัฒนธรรมฮิมต้า” ที่ทางเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนรอบกว๊านพะเยา โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้นำสินค้าที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน ออกมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจรายได้ในชุมชนตามแนวทางส่งเสริมสินค้าชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยา

โดยกิจกรรมในงานดังกล่าว ได้มีกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ การเปิด กาดหมั้วพื้นถิ่นของชุมชน และศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อสร้างจุดขายของชุมชน ซึ่งในงานได้มีผู้เดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา