กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา (รอบภาคกลาง) จังหวัดลพบุรี

แชร์ข่าวพะเยา

กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบภาคกลาง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณโรงแรมโอทู จังหวัดลพบุรี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูแนะแนวของโรงเรียนแต่ละที่ เกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงแนวคิดและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

            มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการเตรียมคน เสริมสร้างศักยภาพ  พร้อมทั้งเดินหน้าค้นคว้างานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้ชุมชนและสังคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า “อยู่และเรียนอย่างมีความสุข พร้อมปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้รอบด้าน พร้อมนำปัญญาและนวัตกรรมเพื่อชุมชน และก้าวสู่ความเป็นสากล ” 

           พร้อมกันนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้กล่าวว่า “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตรู้จักการคิด วิเคราะห์ สรุปความ และนำเสนอ ด้วยบุคลิกภาพที่ดี และเน้นย้ำในด้าน Community change agent เมื่อเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สังคมไหนจะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาสังคมตรงนั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น โดยการใช้ทักษะ สามารถที่มหาวิทยาลัยปลูกฝัง ออกไปสร้างคุณค่าให้กับสังคม และมีความพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมที่เขาอยู่ได้”

โดยกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบภาคกลาง) จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่ให้ความสนใจจากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 20 โรงเรียน และสำหรับโรงเรียนที่สนใจรับข้อมูลข่าวสาร สามารถต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ face book การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา.


แชร์ข่าวพะเยา