ผู้ว่าพะเยามอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร”

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายอริน พูลเกษม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพะเยา ผู้ทำคุณประโยชน์จังหวัดพะเยา เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน และกลุ่มบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา