ม.พะเยา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

แชร์ข่าวพะเยา

เภสัชฯ เครื่องสำอาง ม.พะเยา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมคิดค้นเครื่องสำอางที่ผลิตมาจาก “ดอกคำใต้”

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยพะเยาโดย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการเครื่องสำอางและความงามประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้กล่าววัตถุประสงค์กิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

    ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับศาสตร์องค์รวมเพื่อความงามที่สมดุล โดยพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามพื้นถิ่น พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ผ่านกระบวนการความคิดโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาเรียนรู้และปรับใช้ เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสินค้า พร้อมศึกษากลยุทธ์และหลักการตลาด นำเสนอต่อผู้ประกอบการ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

    นางสาว วัชราภรณ์ สมเครือ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางกล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอในวันนี้ คือเครื่องสำอางที่ทำมาจากต้นกระถินเทศ หรือที่เราเรียกกันว่า (ดอกคำใต้) ซึ่งดอกคำใต้นี้ เป็นหนึ่งในชื่ออำเภอของจังหวัดพะเยา ทางกลุ่มเราจึงศึกษาพืชชนิดนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่น เซรั่ม โทนเนอร์ และ น้ำหอม ที่มีสารสกัดจากดอกคำใต้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชในท้องถิ่น สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา”

    รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานประจำปีภาค การศึกษา 2563 โดยมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากกว่า 10 ชิ้น พร้อมยื่นขออนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนิสิต อีกมากกว่า 10 ผลงาน พร้อมเป็นการสนับสนุนให้นิสิตเกิดการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการอีกด้วย”

    รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโจทย์หลักสำคัญในการพัฒนากระบวนการความคิดของนิสิต สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการวิจัยสู่ชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ของสาขาที่ว่า ผลิตได้ ขายเป็น เน้นวิชาการ ก่อให้เกิดการประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องสำอาง ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเศษฐกิจ สังคม เพื่อเข้าสู่ในระดับสากลต่อไป”

     กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น ณ ห้อง UP SPACE อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมแนะนำแนวทางให้กับน้อง ๆ นิสิต เพื่อในอนาคตจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ การผลิตเครื่องสำอางไทย สู่ระดับโลกต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา