ปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำใจ และความหวังรุ่นที่4

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกมล  เชียงวงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำจังหวัดพะเยา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ณ  เรือนจำจังหวัดพะเยา   โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , นายเหล่ากาชาดจังหวัด , นายอำเภอเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

นางสุนันทา  คงพากเพียร  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้  มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง  เรือนจำจังหวัดพะเยา  กรมราชทัณฑ์  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนาเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้านในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไข ของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

    โดยในปัจจุบันการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหลัง เรือนจำจังหวัดพะเยา  กรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 4 นี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 คน โดยแยกเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน 162 คนและผู้ต้องขังหญิง 38 คน  โดยปฏิบัติการฝึกอบรม เป็นเวลา 14 วันระหว่างวันที่ 23 ตุลาคมถึง  5 พฤศจิกายน 63 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล  ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทั้งสามารถช่วยเหลือและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้

    จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน พร้อมทั้งให้โอวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติและกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง รุ่นที่ 4 ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา