ม.พะเยา เตรียมพื้นที่ สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ นำทีมหัวหน้างานภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการสำรวจและก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อเป็นแหล่งในการอนุรักษ์ เรียนรู้ เรื่องนกยูงไทยของจังหวัดพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจาก นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งมอบหมายให้ นายธีระวัชร เกี๋ยงคำ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมทีมสำรวจสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา