PEA. พะเยาร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้จัดการPEA.พะเยาร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายโชคดี อมรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

      

                                 


แชร์ข่าวพะเยา