เกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการบริหารจัดการข้าวครั้งที่2/2563

แชร์ข่าวพะเยา

  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา และนางสาวอัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช​ มีจันทร์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ

 ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดพะเยา และได้พิจารณาการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ของจังหวัดพะเยา (โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64)


แชร์ข่าวพะเยา