ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายศุภชัย  บุญอำพันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา   ร่วมประชุมการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๖  ( นายโชคดี  อมรวัฒน์  )  ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดพะเยา และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดพะเยา  การเตรียมความพร้อมรับการระบาดระลอกใหม่  การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine ( LQ )  ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข    รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานใน ประเด็นเน้นย้ำ จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางขนส่งสินค้าเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น   ทั้งนี้จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๓   เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

โดยกำหนดให้พื้นที่ลานพระพุทธรูปหินทราย  และลานตักบาตรสองแผ่นดิน      เป็นพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะขนส่งสินค้าประจำช่องทางผ่านแดน ณ จุดบ้านฮวก และจำกัดการเข้าพื้นที่ดังกล่าว     เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น    และมีมติเห็นชอบ  ให้มีคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอภูซาง   เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Commander : IC )    ประจำช่องทางผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๓๘๗๙/๒๕๖๓  เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓


แชร์ข่าวพะเยา