กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

       ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

    วันอังคารที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพะเยา   ผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๖  ( นายโชคดี  อมรวัฒน์  )  พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  บริเวณช่องทางขนส่งสินค้าชายแดน  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

     โดย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์  นายอำเภอภูซาง  ในฐานะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา   และคณะทำงานช่องทางเข้าออกจุดผ่านแดนบ้านฮวก  กำนันตำบลภูซาง   ให้การต้อนรับและรายงานกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ของการขนส่งสินค้า ทั้งเรื่องยานพาหนะ  คนขับ  เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการที่ครบถ้วน   ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขนส่งสินค้า และชุมชน

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก ซึ่งเป็นสถานบริการด่านหน้าของชายแดน   โดย นายแพทย์อดิศักดิ์ สุทธการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอภูซาง  และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านฮวก  รายงานการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การจัดระบบการรักษา  การส่งต่อ กรณีประชาชนลาวมารับบริการการรักษา


แชร์ข่าวพะเยา