ม.พะเยา จัดการแข่งขัน เส้นทางสู่ นวัตวณิชย์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8

แชร์ข่าวพะเยา

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยพะเยาโดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (8th Research to Market Northern : R2M) โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษา นักวิจัยและผู้ประกอบการ และสร้างช่องทางด้านการส่งเสริมนวัตกรรม เช่นการนำผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกสู่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการ สนับสนุนการเกิดบริษัท startups หรือ spin-offs จากมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและความตื่นตัวด้านการพัฒนานวัตกรรมให้กับนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ดังนั้น การสร้างความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ จะสามารถใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ในการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติได้ ซึ่งจะสอดรับ กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ จะเกิด ประโยชน์กับทุกท่าน โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะได้รับ ประสบการณ์ และคำแนะนำดี ๆ จากคณะกรรมการ เพื่อนำผลงานวิจัย ไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “กิจกรรมการแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เป็นการประกวดการวางแผนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะต้น ที่มุ่งเน้นแนวคิดผลิตภัณฑ์ (product ideas) ซึ่งมีความต้องการของตลาดในการใช้นวัตกรรมดังกล่าวที่ชัดเจน โดยทีมงานของนักศึกษาและ/หรือผู้ประกอบการ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 ทีมต่อมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกทีมนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาหรือถ่ายทอดไปสู่การผลิตสินค้าและบริการได้จริง ถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น”

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยมีเครือข่ายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสามารถส่งทีมตัวแทนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยพะเยา (เจ้าภาพ) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทน จำนวน 9 ทีม จากภาคเหนือไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา