ม.พะเยา ร่วมเสวนา การศึกษาออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

แชร์ข่าวพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนา “การศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ “CBT Aging Friend” และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว”

   เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญร่วมเสวนา หัวข้อ “การศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ “CBT Aging Friend” และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบ เมืองอัจริยะ (Smart City) เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

          จัดขึ้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ ภายในงานมีการจัดแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว

ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล(Tourism for All) โดยการณรงค์และขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล เช่น ทางลาดมาตรฐาน ที่จอดรถ และห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ฯลฯ ทั้งในแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และรถรับส่งนักท่องเที่ยว ที่ต้องมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ไร้อุปสรรคในการเข้าถึงของคนทั้งมวล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องภาคเอกชน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 300 คน


แชร์ข่าวพะเยา