รพ.พะเยา ศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บรายได้และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

แชร์ข่าวพะเยา

แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(รักษาการรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ) พร้อมด้วย นายแพทย์ตะวัน ถึงแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บรายได้และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บรายได้และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องการบริหารการเงิน การคลัง ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง


แชร์ข่าวพะเยา