ม.พะเยา หารือ การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท SMC (Thailand) Ltd.

แชร์ข่าวพะเยา

      วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้อนรับคุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SMC (Thailand) Ltd. และทีมงาน เข้าพบเพื่อหารือและรับฟังความต้องการของมหาวิทยาลัยพะเยา   

    ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและงานด้านสหกิจศึกษา การรับนิสิตเข้าฝึกงาน การฝึกอบรมเพิ่มความรู้เฉพาะทาง เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบโจทย์ของตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ และเพื่อเพิ่มศักยภาพรวมถึงพัฒนาทักษะของบุคลากรต่อไป ณ ห้องประชุมอธิการบดี


แชร์ข่าวพะเยา