โรงพยาบาลพะเยาจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา รณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก เน้นย้ำ “ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน ” เป้าหมาย “ สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ” ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

ที่ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” World Toilet Day โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ทันตแพทย์สามารถ กาเชียงราย ประธานคณะกรรมการ 5 ส กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ 5 ส และเจ้าหน้าที่ จิตอาสาโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกันล้างห้องน้ำภายในโรงพยาบาลพะเยา

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 63 ภายใต้หัวข้อ “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน:The New Normal Public Toilet for All เพื่อส่งเสริมมาตรฐานส้วมและส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) โรงพยาบาลพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของส้วมและส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลมีสุขภาพดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยและใช้ส้วมที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่าง ๆจากการเข้าไปใช้บริการส้วมสาธารณะ


แชร์ข่าวพะเยา