ม.พะเยา จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ข่าวพะเยา

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 105 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอ่างหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้และเป็นต้นแบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมไปถึงประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจบริเวณ อาคารรับรองพิเศษ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เหมาะสม เสริมทัศนียภาพให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยบริเวณอาคารรับรองพิเศษเพื่อวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่ โดยมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา

     ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และจัดแสดงผลงานของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ใช้ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน ในพื้นที่ได้จัดสรรให้เป็นแปลงสาธิตของสาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา